එතෙර රැකියාවන් හි නිරත ශ්‍රී ලාංකිකයනට අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ඩොලර් සදහා විශේෂ දිරි දීමනාවක්