වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි සියළු පුද්ගලයන් දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීම හා ඇතැම් සේවාවන් භාවිතයට ගැනීමේදි බදු ගෙවන්නා හදුනාගැනීමේ අංකයක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම

Press Release