ආර්ථික අභියෝග ජය ගැනීමට එක්ව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා අවධාරණය කරයි.